Regulamin sklepu internetowego venosa.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy venosa.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.venosa.pl prowadzony jest przez Karolina Woszczyna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Woszczyna “Amor”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9492146588, REGON 387278534

2. Niniejszy dokument (zwany dalej “Regulaminem”), wraz z pozostałymi dokumentami w nim wymienionymi, określa wszystkie warunki, jakim podlega korzystanie z serwisu internetowego venosa.pl.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

4. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

5. Korzystanie z Witryny venosa.pl oraz znajdującego się w niej Sklepu internetowego jest dobrowolne.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia.

7. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

8. Sklep internetowy venosa.pl dba o prawa konsumenta.

9. Prawa Konsumenta przyznawane Konsumentowi w Ustawie o Ochronie Praw Konsumenta są niezbywalne.

§ 2

Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, jej położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Cennik dostaw – cennik dostępny pod adresem: https://www.venosa.pl/dostawa-i-platnosc/ stanowi zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

3. Dane osobowe – ogół informacji dotyczący zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu bądź działań.

4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 1 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.

5. Dzień roboczy – jeden dzień w przedziale od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

9. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

10. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego, czyli zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której podmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową:                                      

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych      przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 

 – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

12. Konsument – jest to zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

15. Płatność – metoda dokonywania zapłaty za przedmiot umowy oraz dostawę. Szczegółowe informacje na temat dostawy i płatności dostępne są pod adresem: https://www.venosa.pl/dostawa-i-platnosc/.

16. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Użytkowników/Klientów. Polityka prywatności Sklepu internetowego https://www.venosa.pl dostępna jest pod adresem internetowym: https://www.venosa.pl/polityka-prywatnosci/.

17. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

18. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedsiębiorca – jest to zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

21. Regulamin – niniejszy regulamin Witryny internetowej https://www.venosa.pl określający zasady świadczenia i korzystania z Witryny.

22. Rejestr UOKiK– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

23. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

25. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.venosa.pl ,

26. Sprzedawca / Usługodawca – osoba fizyczna Karolina Woszczyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Woszczyna „Amor” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9492136588 REGON 387278534, nie posiadająca stałego miejsca wykonywania działalności.

26. Sprzedawca / Usługodawca – osoba fizyczna Karolina Woszczyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Woszczyna „Amor” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9492136588 REGON 387278534, nie posiadająca stałego miejsca wykonywania działalności.

27. Termin realizacji – jest to podana w karcie produktu liczba godzin lub liczba dni roboczych.

28. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Firma Karolina Woszczyna “Amor” zarejestrowana jest jako firma bez stałego miejsca wykonywania działalności, adres do korespondencji: Koopmans van Boekerenstraat 65 2522VB Den Haag, Holandia.

2. Adres e-mail Sprzedawcy:

sklep z kawą
sklep z kawą

3. Adres e-mail do zgłaszania reklamacji i zwrotów: 

sklep z kawą
sklep z kawą

4. Numer telefonu Sprzedawcy: +31 682 738 107, +48 791 188 842

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL65 1140 2004 0000 3202 8057 1304 

6. Adres, na który należy przesyłać zwroty towaru oraz towary zgłoszone do reklamacji: PACK FULLY, Grocholicka 2A, 05-090 Raszyn.

7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa plików cookies;           

d) zainstalowany program FlashPlayer, Javascript;

e) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub wyższej;  f)zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

§ 5

Kodeks dobrych praktyk

1.  Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops” dostępnym pod adresem https://www.trustedshops.com

§ 6

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie internetowym w opisie Produktu.

7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Kupujący zobowiązuje się do:

a) Nieprzekazywania i niedostarczania treści będących zabronionymi przez przepisy prawa, np. treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, propagujących przemoc, zniesławiających;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu

§ 7

Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1. W Sklepie internetowym są dostępne poniższe Usługi Elektroniczne:  

a) Konto;                                         

b) Formularz Zamówienia;

c) Newsletter

2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia – korzystanie z usługi rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia za jego pośrednictwem lub w momencie wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4. Newsletter – Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sklep z kawą
sklep z kawą

Rezygnacji z Newslettera można dokonać ponadto w każdej chwili, klikając na link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego Newslettera. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Zapisz się do Newslettera” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na którą mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wyślij”. 

§ 8

Zakładanie konta w sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adresu email (adresu poczty elektronicznej), następnie kliknięcie pola „Zarejestruj się”.  Nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wygenerowane automatycznie i przesłane na wskazany adres email.

2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła otrzymanych w wiadomości przesłanej na adres email podany podczas Rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w  § 3.

§ 9

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy: wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych do płatności Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (jeżeli jest inny niż podany w danych do płatności), wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, podać adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP w uwagach;

5. Zapoznać się z regulaminem Sklepu oraz w momencie chęci złożenia zamówienia zaznaczyć jego akceptację, która umożliwi dokończenie składania zamówienia;

6. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” aby potwierdzić zamówienie;

7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3;

8. Zamówienie Użytkownika jest rejestrowane i przechowywane przez nasz system;

9.     Wszelkie dokumenty księgowe stanowiące potwierdzenie zawartej Umowy Sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego: https://venosa.pl, są przechowywane przez okres 5 lat.

§ 10

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Do wszystkich cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu: https://www.venosa.pl/dostawa-i-platnosc/

2. Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:      

a) Przesyłka do paczkomatu INPOST; 

b) Kurier krajowy INPOST;   

Przesyłki obsługiwane są przez firmę:  InPost sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, KRS: 543759, NIP: 6793108059, REGON: 36078108500000.

4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy naszego sklepu – w przypadku tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie;

b) Płatności elektroniczne (e-płatności) za pomocą serwisu płatności internetowych;

przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej: https://przelewy24.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.pl. Obsługę  płatności  elektronicznych prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. zarejestrowana pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,  KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

c) Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności:     https://www.venosa.pl/dostawa i płatność.

W każdym roku kalendarzowym w pierwszym tygodniu stycznia sklep będzie zamknięty i nie będzie realizował żadnych zamówień ze względu na inwentaryzację. Wszystkie zamówienia złożone w tym okresie będą realizowane w tygodniu następnym. 

§ 11

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Karolina Woszczyna “Amor”. 

2. Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku.

3. Po złożeniu zamówienia otrzymują Państwo automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i zawarciem umowy sprzedażym. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.

4. Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z danymi dotyczącymi zamówienia. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówienia za pośrednictwem konta klienta. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta:       

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane; 

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:      

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy; 

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Jeżeli wystąpią wyjątkowe okoliczności, przez które możliwe jest opóźnienie dostawy, niezwłocznie powiadomimy o tym Użytkownika w celu ustalenia nowego terminu dostawy. Użytkownik ma również możliwość, w momencie wystąpienia takiej sytuacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Środki Użytkownika zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone za pomocą takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

15. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

16. W przypadku nieodebrania przesyłki Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki, kosztami przesyłki zwrotnej oraz ewentualnego ponownego nadania paczki. Koszty te będą naliczane w oparciu o wybrany przez Konsumenta sposób wysyłki w momencie zakupu produktu.  

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu Cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcą prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

3. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych, odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (dz. U. 2014 r. poz.827), z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 11 biegnie od dnia dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w pkt. 1 11 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:     

a) w sytuacji, gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

b) w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

c) w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

d) w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

e) w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

g) w sytuacji, gdy dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy; 

h) w sytuacji dostarczenia dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

j) w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musz Państwo poinformować nas:

Karolina Woszczyna”Amor”, Koopmans van Boekerenstraat 65 2522VB Den Haag, Nederlands,   

sklep z kawą

+31 682738107, +48 791 188 842

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Wzór odstąpienia od umowy:

9. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszając je o koszty dostawy; 

c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres wyznaczony przez Sprzedawcę do zwrotu towarów, podany w 3 niniejszego Regulaminu, niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni; 

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą; 

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.     

§ 13

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedawany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Kodeksu Cywilnego. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2020 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz.1176 ze zm.).

3. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Zaleca się podanie danych kontaktowych składającego reklamację, ułatwi i przyspieszy to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, jednocześnie nie wpływa to na skuteczność złożonych reklamacji.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 14

Szkody powstałe podczas transportu

1. Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

2. Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego): Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

§ 15

Rękojmia

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

4. W przypadku, gdy zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może zostać złożone na podstawie rękojmi za wady.

5. Konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy, wymiany, zwrotu lub obniżenia ceny w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Prawa te dotyczą wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów), które były sprzedawane jako nowe.

6. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy, wymiany, zwrotu lub obniżenia ceny w przypadku stwierdzenia ich wadliwości przed upływem 1 roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

7. Upływ żadnego z powyższych terminów do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

9. Produkt jest uznany za wadliwy, jeżeli:

a) produkt jest pozbawiony właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na oznaczony w umowie cel, bądź wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b) produkt jest pozbawiony właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) produkt nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę podczas zawierania Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;  

d) produkt został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.

10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

11. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:            

a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i kolejne Kodeksu Cywilnego);  

b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą; 

12. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

13. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, w celu weryfikacji zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu). Kupujący zobowiązuje się zgłosić Sprzedawcy wszelkie zastrzeżenia, w powyższym terminie. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

14. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

15. W przypadku wystąpienia wad produktu Kupujący ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad bądź usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić produkt wadliwy na wolny od wad bądź usunąć wadę.

17. W przypadku, gdy doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta, jest niemożliwe bądź wymaga nadmiernych kosztów finansowych, Sprzedający ma prawo zastosować metodę bardziej korzystną, uwzględniając również niedogodności na jakie Konsument byłby narażony, w przypadku wyboru przez Sprzedającego innego rozwiązania niż wybranego przez Kupującego.

18. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

19. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

20. W przypadku Produktów, które objęte są również gwarancją, uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

21. W celu zgłoszenia reklamacji zaleca się, wypełnienie protokołu reklamacyjnego lub opisaniu w innej formie podstaw reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad, oraz przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres (e-mail) dotyczący reklamacji wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu lub pocztą na adres korespondencyjny dotyczący reklamacji wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.

22. Konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na koszt Sprzedawcy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a w przypadku, gdy takiego miejsca nie określono w Umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Konsumentowi. Jeżeli ze względu na specyfikę rzeczy i sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta wiąże się z nadmiernym utrudnieniem, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.

23. Sprzedający ustosunkuje się w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczeń przesłanych przez Kupującego dotyczących: wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, żądania obniżenia ceny, żądania usunięcia wad.

24. Wszelkie pozostałe oświadczenia przesłane przez Kupującego rozpatrywane są w terminie 30 dni, bez zbędnej zwłoki.

25. Sprzedawca poinformuje w powyższym terminie drogą pisemną lub elektroniczną Konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

26. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty poniesione przez Konsumenta związane z reklamacją. Sprzedawca przekaże należną kwotę na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

27. Wszelkie koszty związane z odesłaniem produktu naprawionego lub wymienionego na wolny od wad ponosi Sprzedawca.

§ 16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumentów

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Konsumentów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług.

5. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. 

§ 17

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy /Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 18

Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego, na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

4. Administrator Danych Osobowych ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Zobowiązuje się przestrzegać zasad zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Kupującego oraz do przestrzegania wszelkich praw Kupującego.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia oraz z korzystaniem ze Sklepu internetowego zamieszczone są w naszej Polityce Prywatności mieszczącej się pod adresem: https://www.venosa.pl/polityka-prywatnosci

§ 19

Działania zabronione i blokowanie dostępu

1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

a) które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich; 

b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

d) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: 

a) Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; 

b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

§ 20

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Prawem właściwym, któremu niniejszy Regulamin podlega jest prawo polskie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia adres e-mail.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego. Interpretacja ich w ten sposób jest nie właściwa, ponieważ w przypadku wystąpienia niezgodności w którejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający bezwzględnie podporządkuje się do tego prawa i będzie je stosować w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

5. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta uznaje się za nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

6. W przypadku sporów powstałych między Usługodawcą/Sprzedawcą i Klientem będącym Konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W przypadku, gdy stroną umowy jest Klient będący Przedsiębiorcą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej Umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

8. W przypadku uznania, jednego lub kilku postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostają w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, co oznacza, że Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W sytuacji, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy.

10. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

Zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania znajdujące się w naszym FAQ – ponieważ zawsze może się zdarzyć, że będziesz mieć więcej pytań na temat naszego regulaminu. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować by uzyskać pomoc, zajrzyj do sekcji -> KONTAKT , (znajdziesz tam wszystkie udostępnione formy kontaktu z naszym sklepem) lub skontaktuj się z nami na naszym chacie. Chętnie z Toba porozmawiamy i udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji oraz doradzimy Ci, jeżeli nadal się zastanawiasz nad wyborem produktów.

Z Venosa.pl robisz bezpieczne zakupy. Każdy twój zakup jest ubezpieczony do kwoty 10 000 zł. Więcej na temat gwarancji pozakupowej możesz przeczytać w naszej informacji o “Trusted shop”.  Jeżeli chcesz nas lepiej poznać zajrzyj do sekcji “O nas”

Zapoznałeś się już z naszym Regulaminem i jesteś gotowy na zakupy?? ZAPRASZAMY ->