Odstąpienie od umowy

§ 1

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1. Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcą prawo o odstąpienia od umowy nie przysługuje.

3. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych, odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (dz. U. 2014 r. poz.827), z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 11 biegnie od dnia dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w pkt. 1 11 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:      

a) w sytuacji, gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

b) w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

c) w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

d) w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

e) w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

g) w sytuacji, gdy dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy; 

h) w sytuacji dostarczenia dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

j) w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musz Państwo poinformować nas [Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełen adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór odstąpienia od umowy:

8. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.  Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

9. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszając je o koszty dostawy; 

c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres wyznaczony przez Sprzedawcę do zwrotu towarów, podany w 3 niniejszego Regulaminu, niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni; 

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą; 

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 2

Dane kontaktowe sprzedawcy

1. Adres Sprzedawcy: Firma Karolina Woszczyna “Amor” zarejestrowana jest jako firma bez stałego miejsca wykonywania działalności, adres do korespondencji: Koopmans van Boekerenstraat 65 2522VB Den Haag, Holandia.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: 

sklep z kawą
sklep z kawą

3. Adres e-mail do zgłaszania reklamacji i zwrotów: 

sklep z kawą
sklep z kawą

4. Numer telefonu Sprzedawcy: +31 682 738 107, +48 791 188 842

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL65 1140 2004 0000 3202 8057 1304 

6. Adres, na który należy przesyłać zwroty towaru oraz towary zgłoszone do reklamacji: PACK FULLY, Grocholicka 2A, 05-090 Raszyn.

1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości na temat tego jak wygląda odstąpienie od umowy to zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania znajdujące się w naszym FAQ – ponieważ zawsze może się zdarzyć, że będziesz mieć więcej pytań na temat odstąpienia od umowy. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować by uzyskać pomoc, zajrzyj do sekcji -> KONTAKT , (znajdziesz tam wszystkie udostępnione formy kontaktu z naszym sklepem) lub skontaktuj się z nami na naszym chacie. Chętnie z Toba porozmawiamy i udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji oraz doradzimy Ci, jeżeli nadal się zastanawiasz nad wyborem produktów.

Z Venosa.pl robisz bezpieczne zakupy. Każdy twój zakup jest ubezpieczony do kwoty 10 000 zł. Więcej na temat gwarancji pozakupowej możesz przeczytać w naszej informacji o “Trusted shop”. Jeżeli chcesz nas lepiej poznać zajrzyj do sekcji “O nas”

Nie masz więcej pytań na temat odstąpienia od umowy i i jesteś gotowy na zakupy?? ZAPRASZAMY ->